Cognoms azerbaidjanesos amb b

 1. babayeva (61859)
 2. babayev (59363)
 3. bayramov (47794)
 4. bayramova (47232)
 5. bağirova (31736)
 6. bağirov (28722)
 7. badalova (9105)
 8. başirova (9059)
 9. badalov (8942)
 10. başirov (8291)
 11. baxşiyeva (6050)
 12. baxişova (5758)
 13. baxşiyev (5652)
 14. baxişov (5535)
 15. baxşaliyeva (5435)
 16. baxşaliyev (4920)
 17. balayeva (4525)
 18. bakirova (4444)
 19. bakirov (4247)
 20. balayev (4081)
 21. behbudov (3371)
 22. balakişiyeva (3230)
 23. behbudova (3227)
 24. balakişiyev (3166)
 25. bagirov (3058)
 26. babaşova (2861)
 27. babaşov (2753)
 28. baylarova (2047)
 29. babazadeh (1988)
 30. baylarov (1860)
 31. budaqov (1744)
 32. babaev (1737)
 33. badirova (1717)
 34. budaqova (1692)
 35. badirov (1612)
 36. bilalova (1598)
 37. bilalov (1543)
 38. bayramli (1495)
 39. bağiyeva (1374)
 40. bandaliyeva (1364)
 41. bandaliyev (1334)
 42. baxtiyarova (1304)
 43. bağiyev (1288)
 44. bahramova (1265)
 45. babirova (1255)
 46. babirov (1225)
 47. bahramov (1167)
 48. bünyatov (1166)
 49. bünyatova (1153)
 50. baloğlanov (1144)
 51. baxtiyarov (1136)
 52. baloğlanova (1117)
 53. binnatova (1101)
 54. binyatov (1034)
 55. beydullayeva (1027)
 56. binnatov (1022)
 57. binyatova (1021)
 58. beydullayev (1011)
 59. bağişova (983)
 60. bağişov (975)
 61. balabayov (914)
 62. balabayova (913)
 63. bagirova (835)
 64. balaşova (779)
 65. bağirzadeh (753)
 66. balacayev (718)
 67. balacayeva (718)
 68. babaeva (702)
 69. babazade (605)
 70. baku (463)
 71. baratov (369)
 72. bashirov (323)
 73. baratova (320)
 74. bahmanov (318)
 75. balasi (235)
 76. borisova (135)
 77. bala (123)
 78. babnik (111)
 79. bayov (108)
 80. bekirova (102)
 81. borisov (95)
 82. baba (89)
 83. belov (89)
 84. belova (79)
 85. binyaminov (76)
 86. beshirov (72)
 87. bayram (68)
 88. boss (65)
 89. boyko (63)
 90. baranov (61)
 91. belyakova (60)
 92. boyka (59)
 93. biryukova (59)
 94. badalli (56)
 95. beridze (54)
 96. bondarenko (52)
 97. basirov (49)
 98. bairamov (49)
 99. bulatova (48)
 100. bekova (45)