Cognoms relacionats amb el món agrícola a la Plana de Vic

Cognoms regionals

Introducció

La Plana de Vic és una zona rica en agricultura i ramaderia, per la qual cosa no és estrany trobar cognoms relacionats amb aquest món. Així doncs, en aquest article, ens centrarem en els cognoms relacionats amb el món agrícola a la Plana de Vic.

Els cognoms més comuns

Entre els cognoms més comuns relacionats amb el món agrícola a la Plana de Vic, trobem:
  • Ribas: és un cognom que prové del llatí "ripa", que significa riba o costat de riu. Podria fer referència als terrenys que són propers a un curs fluvial i que solen ser més fèrtils perquè reben més aigua.
  • Roura: aquest cognom ve dels arbres "roures", que solen ser propis de zones de bosc o de terres més humides. Potser en un temps, la família tenia propietats en zones boscoses o dedicades a l'explotació forestal.
  • Solé: aquest cognom té l'origen en l'adjectiu "solitàri", que podria fer referència a un mas o a una finca aïllada enmig dels camps.
  • Puig: aquest cognom es refereix a una muntanya o turó, per la qual cosa potser la família tenia propietats en zones elevades.
  • Mas: és un cognom que fa referència als "masos", edificis que solen ser propis de zones rurals i que solen estar destinats a la vida agrícola.

Els cognoms menys comuns

Així mateix, també trobem cognoms menys comuns relacionats amb el món agrícola a la Plana de Vic, com són:
  • Camperol: aquest cognom té l'origen en la paraula "camp", que fa referència als terrenys agrícoles. Possiblement la família era propietària de terres de cultiu o es dedicava a activitats agropecuàries.
  • Coma: aquest cognom prové de la paraula "comella", que fa referència a una zona plana que sol ser utilitzada per a la producció agrícola. Potser la família era propietària d'alguna finca en aquestes zones.
  • Vilavella: aquest cognom es refereix a una finca petita, potser també aïllada, que pertanyia a la família.
  • Baixeras: aquest cognom prové de la paraula "baixa", que significa terra baixa, generalment les zones més properes al llit dels rius. Potser la família tenia terres en aquestes zones més humides i fèrtils.
  • Pagès: és un cognom que fa referència als pagesos, els treballadors del camp. Possiblement algun avantpassat de la família era un pagès destacat en la zona.

Història dels cognoms agrícoles a la Plana de Vic

És difícil precisar exactament quan van sorgir els cognoms que fa referència al món agrícola a la Plana de Vic, però és probable que molts d'ells hagin sorgit durant l'Edat Mitjana, quan la vida rural era la més comuna a la zona. Així, moltes famílies que s'ocupaven de les terres rurals de la zona van començar a atribuir cognoms relacionats amb les seves activitats per diferenciar-se les unes de les altres. Durant el segle XIX i XX, la vida agrícola va perdre importància enfront dels corrents industrials i, per tant, molts cognoms relacionats amb l'agricultura van deixar de ser tan comuns. Tot i això, encara avui dia és possible trobar famílies que conserven aquests cognoms i que mantenen la tradició agropecuària.

Conclusió

En resum, la Plana de Vic té una gran tradició agropecuària i, com a resultat, una sèrie de cognoms relacionats amb el món agrícola. Així, a través dels cognoms, és possible tenir una idea de la història de les famílies de la zona i la seva vinculació amb el territori i la terra.