Els cognoms més frequentment associats a professions

Introducció:

Els cognoms, elements que formen part de la nostra identitat i que indiquen la nostra procedència, els oficis que ens han envoltat, la nostra història familiar... Són molt més que un simple nom. En aquest article parlarem d'una curiositat que té lloc en molts cognoms, i és que molts d'ells estan associats a professions.

Cognoms associats a professions:

Cognoms relacionats amb el món de la pagesia:

En ocasions, els cognoms provenen del lloc de naixement o el lloc on els avantpassats van estar vinculats. Això és el que passa amb els cognoms relacionats amb el món de la pagesia. En aquest cas, la majoria de cognoms provenen de llocs geogràfics on les persones s'havien dedicat tradicionalment a la pagesia. Alguns d'aquests cognoms podrien ser Mas, Vidal, Farré, Soler, Molina, Mestres...

 • Cognom Mas: Aquest és un dels cognoms més coneguts i freqüents dins dels relacionats amb la pagesia. Això es deu al fet que provenia del llatí Mansionem, que indicava la propietat rural i es relacionava amb el lloc d'origen de la família.
 • Cognom Vidal: Aquest cognom té un origen català antig i es relaciona amb el món de la pagesia. Provindria de la paraula 'vidal', que significa 'viña', per la qual cosa sembla que la família que va portar aquest cognom es dedicava a la viticultura.
 • Cognom Molina: Aquest cognom, originari d'Aragó, es relaciona amb el món dels molins i, per tant, amb la producció de farina. Això fa que moltes famílies que portaven aquest cognom s'hagin dedicat tradicionalment al món de la pagesia.

Cognoms relacionats amb el món de la pesca i la navegació:

El mar i la navegació sempre han estat elements essencials en la vida de molts pobles al llarg de la història. Per aquesta raó, no és estrany que hi hagi molts cognoms relacionats amb el món de la pesca i la navegació. Alguns d'aquests cognoms podrien ser Marí, Costa, Subirana, Capdevila, Estela...

 • Cognom Marí: Aquest cognom prové de la paraula 'marinus', que significa 'marí', 'relatiu al mar'.
 • Cognom Costa: Aquest cognom es relaciona amb el món de la costa i la mar i, per tant, amb la pesca i la navegació. Podria provenir del llatí 'costa', que significa 'ribera' o 'costa'.
 • Cognom Capdevila: Aquest cognom es relaciona amb el món de la navegació. Concretament, la paraula 'capdevila' es refereix al cap del vaixell.

Cognoms relacionats amb el món de l'ofici:

En molts casos, els cognoms provenen dels oficis que han desenvolupat els avantpassats d'una família. En aquest cas, trobem cognoms relacionats amb oficis com la ferreria, la forneria, la teixidoria... Alguns d'aquests cognoms podrien ser Ferrer, Fuster, Clavé, Teixidor...

 • Cognom Ferrer: Aquest cognom prové de la paraula 'ferrarius', que significa 'ferrer'. És un dels cognoms relacionats amb l'ofici més estesos i que més famílies han portat.
 • Cognom Fuster: Aquest cognom prové de la paraula 'fusor', que significa 'fuster'. S'ha estès per molts llocs de Catalunya i és un dels cognoms que més es relacionen amb l'ofici de fuster.
 • Cognom Clavé: Aquest cognom està vinculat a l'ofici de forner i és una variant del vocablè 'clau', que fa referència al forat que es fa en el pa perquè no es torni massa compacte.

Cognoms relacionats amb el món dels animals:

En molts casos, els cognoms provenen d'animals, ja sigui perquè la família provenia de llocs on aquests animals eren habituals o per altres raons. Alguns d'aquests cognoms podrien ser Llop, Vedrà, Cabré...

 • Cognom Llop: Aquest cognom prové de l'animal llop, que era abundant a molts llocs de Catalunya.
 • Cognom Vedrà: El cognom Vedrà es relaciona amb l'animal de la vedella. Podria provenir del llatí 'vitulus', que significa 'vedella'.
 • Cognom Cabré: Aquest cognom es relaciona amb l'animal de la cabra. És un cognom molt estès a Catalunya.

Conclusió

Com hem vist, molts cognoms estan vinculats a professions, oficis o animals. Aquesta curiositat ens mostra com els cognoms no només són un nom, sinó que també són un reflex de la nostra història i la vida dels nostres avantpassats. Així, molts cognoms ens transporten a altres èpoques, a altres llocs, a altres oficis...

En definitiva, els cognoms formen part de la nostra identitat i cal preservar-los i cuidar-los com un dels trets més característics de la nostra cultura.