Els diferents tipus de documents genealògics

Cognoms regionals

Introducció

La genealogia és una ciència que estudia els llinatges i les famílies, la seva història i les relacions que hi ha entre elles. Per fer-ho, es fa servir diferents tipus de documents genealògics que ens aporten informació dels progenitors i els seus descendents.

Documents genealògics més comuns

Censos

Els censos són una eina que s'utilitza per conèixer la població d'un determinat territori. A través d'aquest document, podem conèixer el nom de les persones, edat, professions, i fins i tot el lloc de naixement.

Registres parroquials

Els registres parroquials són una col·lecció de documents que es troben en les esglésies i que registren el baptisme, el matrimoni i les defuncions. Aquests documents són una font d'informació important perquè permeten conèixer els noms dels progenitors i els seus fills, així com el patró de migració de les famílies.

Arxius militars

Els arxius militars es troben als arxius nacionals i contenen informació sobre els soldats que van servir en les diferents guerres. Aquests documents ofereixen dades sobre el lloc on van combatre, la unitat en la qual van servir i fins i tot, la seva salut.

Testaments

Els testaments són una eina que s'administra als tribunals civils i poden contenir informació útil sobre les propietats i els béns de la persona que ha mort. Aquests documents també poden incloure informació sobre els seus fills i familiars.

Certificats de defunció

Els certificats de defunció és un document que es fa servir per registrar la mort d'una persona. Aquest document conté informació sobre el lloc i el moment de la mort, així com la causa de la mort.

Altres documents genealògics

Manifestos d'arribada als ports

Els manifestos d'arribada als ports són documents que registraven el nom de les persones que arribaven als port. Aquests document inclouen informació sobre la seva edat, sexe, i el lloc de naixement. Això permetrà rastrejar el seu origen i saber quan van arribar a una determinada regió.

Immigració

Els documents d'immigració són una eina important per a la investigació genealògica de les famílies. Aquests document registren les dades sobre els immigrants, incloent-hi el seu lloc de naixement, estatus marital, professió, etc. També proporciona informació sobre la raó per la qual van emigrar d'un país a un altre.

Periòdics

Els periòdics són fonts importants de dades genealògiques. Aquestos documents són una font de informació única i unica sobre notícies i fets que van passar en el passat. També poden conèixer les activitats de les famílies i els noms dels seus membres.

Documents de propietat

Els documents de propietat són una font important d'informació en la investigació genealògica. Aquests documents comproven la propietat de béns immobles, la data de compra, i el nom dels propietaris.

Conclusió

Els documents genealògics són una font important d'informació per a les persones que volen conèixer la seva història famíliar. Cada tipus de document té el seu valor i és important que els possibles investigadors s'informin sobre els diferents tipus de fonts d'informació perquè puguin recopilar la informació que necessiten per reconstruir la seva història genealògica. Una cosa important és que cada vegada hi ha més bases de dades en línia que poden ajudar en aquest camp.