Cognoms búlgars amb h

 1. hristova (55899)
 2. hristov (53100)
 3. hasan (15820)
 4. halil (7581)
 5. hyusein (7283)
 6. hadzhiev (5388)
 7. hadzhieva (5377)
 8. hasanova (4039)
 9. hasanov (4014)
 10. hyuseinova (2207)
 11. hristeva (2167)
 12. hyuseinov (2147)
 13. hristev (2058)
 14. hristozova (1834)
 15. hristozov (1652)
 16. halilov (1589)
 17. harizanova (1529)
 18. harizanov (1390)
 19. halim (1212)
 20. haralampiev (808)
 21. hubenova (756)
 22. hubenov (716)
 23. hamdi (637)
 24. hashim (623)
 25. hamid (620)
 26. halid (590)
 27. hamza (576)
 28. habil (572)
 29. haka (430)
 30. habib (376)
 31. hakka (269)
 32. halmi (183)
 33. haralambova (178)
 34. haytova (164)
 35. hamidova (138)
 36. hamidov (134)
 37. hatip (133)
 38. halit (130)
 39. halimov (126)
 40. hazim (115)
 41. halimova (112)
 42. hristoforova (108)
 43. hitrov (91)
 44. hilmi (90)
 45. harkov (87)
 46. harun (83)
 47. harlova (77)
 48. hristovski (73)
 49. hristovska (66)
 50. halev (58)
 51. harutyunyan (51)
 52. hikov (49)
 53. hofman (44)
 54. haimov (37)
 55. hadar (33)
 56. hovsepyan (33)
 57. hankov (32)
 58. hoang (30)
 59. husein (29)
 60. hamil (29)
 61. haim (27)
 62. hasham (26)
 63. haydar (26)
 64. hamud (24)
 65. hamit (24)
 66. hazan (22)
 67. huri (19)
 68. hara (19)
 69. hait (19)
 70. hane (18)
 71. hansen (18)
 72. halis (17)
 73. hakim (17)
 74. hadad (17)
 75. han (16)
 76. hasib (16)
 77. halfon (16)
 78. herman (15)
 79. harla (15)
 80. hamami (15)
 81. habibova (14)
 82. hauzer (14)
 83. hankin (14)
 84. hirsh (12)
 85. halabi (12)
 86. horoz (11)
 87. haddad (11)
 88. habibov (11)
 89. hamdan (10)
 90. hamed (10)
 91. hristu (10)
 92. hamad (10)
 93. hadi (10)
 94. hason (10)
 95. harb (9)
 96. hol (9)
 97. hung (9)
 98. hinkina (9)
 99. huliyan (9)
 100. horvat (9)