Cognoms búlgars amb s

 1. stoyanova (56248)
 2. stoyanov (55242)
 3. stefanova (26851)
 4. stefanov (25384)
 5. simeonova (15214)
 6. simeonov (14770)
 7. spasova (10875)
 8. spasov (10489)
 9. slavova (9729)
 10. slavov (9156)
 11. sali (8029)
 12. stancheva (7901)
 13. staneva (7737)
 14. stoycheva (7650)
 15. stoychev (7393)
 16. stanchev (7373)
 17. stanev (7189)
 18. stoeva (7157)
 19. stoykova (6773)
 20. stoev (6713)
 21. stoykov (6489)
 22. stoilova (6273)
 23. stoilov (6235)
 24. savova (6202)
 25. syuleyman (5665)
 26. stankova (5629)
 27. savov (5562)
 28. stankov (5407)
 29. shopova (5139)
 30. shopov (4212)
 31. slavcheva (3884)
 32. slavchev (3812)
 33. stoimenova (3760)
 34. salim (3631)
 35. shaban (3586)
 36. sotirova (3574)
 37. stoimenov (3406)
 38. sotirov (3295)
 39. staykova (3270)
 40. staykov (3116)
 41. sabeva (3115)
 42. sabev (2956)
 43. shtereva (2722)
 44. shterev (2573)
 45. stamenova (2502)
 46. sokolova (2459)
 47. stamenov (2444)
 48. salieva (2429)
 49. sokolov (2366)
 50. saliev (2355)
 51. shakir (2327)
 52. simova (2112)
 53. sirakov (2053)
 54. stoynova (2013)
 55. simov (1966)
 56. stoichkova (1939)
 57. stavrev (1922)
 58. stoynov (1867)
 59. stoichkov (1825)
 60. stanoeva (1606)
 61. smail (1552)
 62. shishkov (1545)
 63. sherif (1516)
 64. slavkova (1490)
 65. stanoev (1443)
 66. serafimov (1440)
 67. slavkov (1426)
 68. stamatov (1413)
 69. serafimova (1402)
 70. stoynev (1366)
 71. sabri (1340)
 72. selim (1320)
 73. syuleymanov (1224)
 74. syuleymanova (1213)
 75. shabanov (1163)
 76. shabanova (1141)
 77. sadak (1118)
 78. stamova (1083)
 79. sharkov (908)
 80. sasheva (904)
 81. salif (872)
 82. sashev (865)
 83. salimova (862)
 84. said (843)
 85. salimov (840)
 86. shukri (767)
 87. stanimirov (738)
 88. stanimirova (718)
 89. solakov (705)
 90. sandova (684)
 91. sandov (670)
 92. siderov (652)
 93. slaveva (651)
 94. slavev (639)
 95. stalev (575)
 96. spiridonova (560)
 97. spiridonov (533)
 98. sarieva (498)
 99. svilenov (491)
 100. sariev (486)