Cognoms búlgars amb v

 1. vasileva (39133)
 2. vasilev (37957)
 3. valcheva (8779)
 4. valchev (8064)
 5. velikova (7052)
 6. velikov (6918)
 7. valkova (6480)
 8. valkov (6095)
 9. veleva (5782)
 10. velev (5449)
 11. vladimirov (5285)
 12. vladimirova (5151)
 13. velkova (4691)
 14. velichkova (4669)
 15. velkov (4492)
 16. velichkov (4457)
 17. varbanova (3539)
 18. velinova (3351)
 19. varbanov (3268)
 20. velinov (3226)
 21. velcheva (2994)
 22. valeva (2871)
 23. velchev (2826)
 24. valev (2715)
 25. veselinov (2250)
 26. veselinova (2157)
 27. veli (1915)
 28. vangelova (1466)
 29. vangelov (1443)
 30. vitanova (1370)
 31. vitanov (1341)
 32. vladova (1277)
 33. venkova (1205)
 34. vladov (1194)
 35. venkov (1134)
 36. vankova (996)
 37. voynov (954)
 38. valova (929)
 39. vankov (917)
 40. valov (832)
 41. veliev (666)
 42. vanchev (643)
 43. vaneva (464)
 44. vitkova (452)
 45. vatova (445)
 46. vanev (442)
 47. vlaykova (401)
 48. vatansever (312)
 49. viktorov (295)
 50. vukov (276)
 51. viktorova (233)
 52. valentinov (207)
 53. valentinova (197)
 54. vezenkov (175)
 55. velkovski (168)
 56. vasiliev (162)
 57. velizarova (162)
 58. velizarov (161)
 59. vaskov (160)
 60. velkovska (142)
 61. vasilieva (139)
 62. vaskova (138)
 63. vergilov (133)
 64. vargova (132)
 65. veskova (124)
 66. vlasova (124)
 67. vlasov (123)
 68. venelinov (121)
 69. veskov (114)
 70. vergilova (108)
 71. veselov (103)
 72. vasilov (99)
 73. vasilevski (98)
 74. velin (95)
 75. velina (93)
 76. ventsislavova (93)
 77. venelinova (92)
 78. ventsislavov (85)
 79. vasilkov (81)
 80. vartanyan (79)
 81. vladislavov (74)
 82. vasilski (68)
 83. vasilevska (68)
 84. vural (67)
 85. veysalova (66)
 86. veysalov (60)
 87. vukovski (50)
 88. vassileva (50)
 89. vassilev (49)
 90. vanyov (46)
 91. vaid (44)
 92. vanyova (44)
 93. velevski (41)
 94. vu (41)
 95. vidina (40)
 96. velevska (40)
 97. vasilova (38)
 98. volkova (37)
 99. volkov (36)
 100. volf (35)