Cognoms butanesos amb k

 1. kami (1825)
 2. khandu (1595)
 3. kharka (906)
 4. karki (771)
 5. khatiwara (374)
 6. kafley (310)
 7. khati (286)
 8. khapangi (273)
 9. katwal (266)
 10. koirala (254)
 11. katel (160)
 12. kepchaki (160)
 13. khandal (150)
 14. kiba (126)
 15. kinley (115)
 16. khando (110)
 17. kalden (106)
 18. kelzang (97)
 19. khatri (95)
 20. kuikel (89)
 21. kumal (87)
 22. kamar (84)
 23. khadal (82)
 24. kararia (75)
 25. kaflay (60)
 26. kinzang (56)
 27. kadrel (45)
 28. khulal (45)
 29. karma (45)
 30. karchung (45)
 31. kujur (43)
 32. kesang (42)
 33. kencho (42)
 34. kharel (42)
 35. kinga (31)
 36. kumar (31)
 37. kharga (29)
 38. karariya (28)
 39. kezang (28)
 40. kamini (25)
 41. kuenzang (23)
 42. khanal (23)
 43. kalwar (22)
 44. karel (22)
 45. kumutha (20)
 46. kapcheki (19)
 47. kokay (18)
 48. khamen (18)
 49. khapangay (14)
 50. kammer (14)
 51. kurmi (14)
 52. kado (12)
 53. kunzang (12)
 54. karpo (11)
 55. kuenga (10)
 56. kalikoti (10)
 57. khaling (9)
 58. kinzom (6)
 59. kota (6)
 60. khorko (6)
 61. keba (5)
 62. ki (5)
 63. kelden (4)
 64. khandum (4)
 65. khedup (4)
 66. khawash (4)
 67. khatun (4)
 68. khaitwara (4)
 69. king (3)
 70. kaka (3)
 71. kama (3)
 72. krishnan (3)
 73. koshy (3)
 74. ko (3)
 75. kumari (3)
 76. karmo (2)
 77. kaur (2)
 78. key (2)
 79. kundu (2)
 80. krishna (2)
 81. krishnakumar (2)
 82. kinza (2)
 83. ku (2)
 84. kabir (2)
 85. ka (2)
 86. khan (2)
 87. kishore (2)
 88. kaushik (2)
 89. karna (1)
 90. kar (1)
 91. keenum (1)
 92. kennan (1)
 93. kaneko (1)
 94. kushwaha (1)
 95. klein (1)
 96. kako (1)
 97. kumasi (1)
 98. kapoor (1)
 99. koral (1)
 100. kemo (1)