Cognoms fijians amb s

 1. singh (30509)
 2. sharma (13888)
 3. seru (3425)
 4. sami (2576)
 5. smith (2576)
 6. shah (2168)
 7. sen (1854)
 8. shankar (1382)
 9. simpson (1320)
 10. sharan (1288)
 11. swamy (754)
 12. savu (723)
 13. solanki (597)
 14. simmons (503)
 15. suka (503)
 16. sahib (471)
 17. shaw (440)
 18. sagar (408)
 19. sivo (408)
 20. soko (408)
 21. samy (377)
 22. samuela (377)
 23. seeto (377)
 24. sahai (346)
 25. solomon (346)
 26. siga (314)
 27. swami (283)
 28. sheik (283)
 29. saverio (283)
 30. sanday (283)
 31. stark (283)
 32. shaheen (251)
 33. saro (251)
 34. sorby (220)
 35. sam (220)
 36. sinclair (220)
 37. sila (220)
 38. sundar (220)
 39. steiner (220)
 40. stolz (220)
 41. shamim (220)
 42. susu (220)
 43. shariff (220)
 44. sachs (189)
 45. sandys (189)
 46. sosene (189)
 47. sharif (189)
 48. swann (189)
 49. sili (189)
 50. serau (189)
 51. saheb (189)
 52. seth (189)
 53. sala (189)
 54. sivan (189)
 55. salato (157)
 56. sword (157)
 57. shukla (157)
 58. saiyad (157)
 59. sing (157)
 60. simione (157)
 61. sudhakar (157)
 62. sheikh (157)
 63. shackley (157)
 64. snow (157)
 65. sela (157)
 66. subramani (157)
 67. solo (157)
 68. shameem (157)
 69. san (157)
 70. spencer (157)
 71. samuels (157)
 72. sau (157)
 73. slatter (126)
 74. sova (126)
 75. son (126)
 76. shi (126)
 77. salaba (126)
 78. stewart (126)
 79. samuel (126)
 80. shaban (126)
 81. scott (126)
 82. stone (126)
 83. sinha (126)
 84. stephen (126)
 85. steven (126)
 86. stevens (126)
 87. simon (126)
 88. soro (126)
 89. sattar (126)
 90. sashi (126)
 91. siale (126)
 92. sahay (126)
 93. sewak (126)
 94. sikeli (126)
 95. saini (126)
 96. sun (126)
 97. spring (126)
 98. sailo (126)
 99. sosefo (9)
 100. satala (9)